Gå till innehåll

Visselblåsarfunktion

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via denna visselblåsarkanal. Vi garanterar att du är fullständigt anonym och att ärendet hanteras med total sekretess.

Rapportera något – Klicka här

 

Vad är att visselblåsa?

En visselblåsning betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

 

Vad kan anmälas?

Via vår visselblåsarkanal kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat: – ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftningen – en intressekonflikt mellan en anställd och Consto – andra allvarliga oegentligheter som rör Consto:s vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

 

Vem kan anmäla?

Visselblåsarkanalen kan användas av alla anställda i Consto. Även arbetssökande, tidigare anställda, konsulter etc. kan nyttja funktionen.

 

Vad skall inte anmälas?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via denna kanal. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

 

Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahåller Consto ett rapporteringsverktyg, en visselblåsarkanal, av en extern och oberoende aktör. Kanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Du kan välja att rapportera enligt följande:

Visselblåsarkanal: Du kan anmäla anonymt via denna kanal.
Telefon: 08-425 00 145
Fysiskt möte: Vänligen meddela via visselblåsarkanalen och ange att du önskar fysiskt möte.

Tänk på att:

– Du behöver inte ha bevis för din misstanke men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

– Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. – Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

– Spara ditt ärendenummer och lösenord som du får i samband med anmälan, för att du ska kunna följa upp ditt ärende.

 

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av Consto:s etiska kommitté, vilken består av HR-chef, VD och vVD. I de fall anmälningarna rör person i den etiska kommittén, eller vid behov av extern kompetens, kan utredningar även ske av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.

 

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via visselblåsarkanalen kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från Consto. Du kan följa upp ditt ärende via kanalen om du nedtecknat ärendenummer samt lösenord som du får när du genomför din anmälan. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader kommer Consto att återrapportera status i ärendet.

 

Anonymitet

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport försåvitt du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv.

 

Missbruk

Consto kommer att utreda alla inkommande ärenden. Det är viktigt att varje individ som rapporterar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Consto ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.

 

Personuppgifter

Consto tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till Constos:s integritetspolicy.

 

Extern rapportering

Oegentligheter kan också anmälas externt till en behörig myndighet som kan ta emot, ge återkoppling om och följa upp visselblåsarärenden och om så är tillämpligt till EU:s institutioner, organ eller myndigheter. Vidare information hittar du via länken Extern rapportering.

 

Ansvar

Ansvarig för denna policy är HR-chef Christina Jarl. Policyn revideras årligen.