Gå till innehåll

Vision, värdering & etik

Ett viktigt styrdokument

Constos etiska riktlinjer är ett viktigt styrdokument för vårt beteende gentemot våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. De ställer krav på alla våra medarbetare och vägleder oss att fatta rätt beslut.

Våra etiska riktlinjer utgör grunden för våra värderingar. Våra värderingar ska prägla vårt samspel med både kollegor och kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Tillsammans med vår vision ”Vi håller vad vi lovar” ska Constos medarbetare gå att lita på.

Ärlig, ansvarsfull, pålitlig och självständig är våra värderingar. De finns utskrivna på etikplakatet som är uppsatta på våra kontor.

 

Ärlig

Jag har en öppen och ärlig dialog med våra intressenter.

Jag ger fullständig och exakt information i tid.

Jag gör inte åtaganden som företaget och jag inte kan stå för.

 

Ansvarsfull

Jag är varsam med den frihet jag har fått i arbetet.

Jag utvärderar systematiskt den risk som är knuten till mina beslut och handlingar och försöker minimera den.

Jag bidrar till en arbetsplats med låg skadefrekvens genom att registrera skador och olycksfall, riskfyllda oförutsedda händelser och kontinuerlig förbättring.

Jag är kostnadsmedveten och pålitlig när det gäller företagets och kundens medel.

Jag levererar verklig kvalitet.

Jag försöker minimera den inverkan våra aktiviteter har på miljön genom att välja smarta lösningar och bra material.

 

Pålitlig

Jag för exakt och fullständig dokumentation.

Jag rapporterar tvivelaktiga förhållanden till mina överordnade.

 

Självständig

Jag konkurrerar aktivt på marknaden och ingår inte avtal eller lämnar ut information som kan leda till snedvridning av konkurrensen. Detta omfattar överenskommelser om priser samt anbudskarteller med konkurrenter och leverantörer.

Jag undviker situationer som kan leda till en intressekonflikt mellan mig och Consto.

Jag inleder bara samarbeten med kunder, leverantörer och partner som jag kan lita på och som kan bidra med värdeskapande.

Jag kommer aldrig att erbjuda, betala eller ta emot någon form av muta, direkt eller indirekt.

Jag tar enbart emot/ger gåvor vid speciella tillfällen och som inte överstiger det värde som gäller för skattefria gåvor.

Jag deltar bara i representation som har arbetsrelaterat innehåll och som inte medför förpliktelser.

Jag låter aldrig Consto bekosta privata utgifter i samband med affärsresor.

Jag behandlar alla lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Etikplakatet

Vår vision

–  VI HÅLLER VAD VI LOVAR

Visionen har varit vår riktlinje ända sedan Consto grundades 2006.

Visionen ställer krav på oss i Consto när det gäller samarbete med våra kollegor, kunder, leverantörer, samarbetspartners och offentliga organisationer. Visionen innebär också att vi aldrig ska lova mer än vad som går att leva upp till och leverera.

Vi håller vad vi lovar ger även tydliga riktlinjer i utövandet av företagets etiska regelverk. Constos ledning och medarbetare måste vara pålitliga och gå att lita på.